Katrin podporuje zodpovedné podnikanie

Všetko, čo robíme v rámci Metsä Tissue, spoločnosti skupiny Metsä Group, súvisí s udržateľnosťou. 

  1. Zaviazali sme sa, že budeme dodržiavať medzinárodné princípy trvalo udržateľného rozvoja a vždy budeme požadovať etické pracovné postupy.
  2. Vždy myslíme na spoločenské, environmentálne a hospodárske dôsledky všetkého, čo robíme.

Zabezpečujeme udržateľnú ťažbu, pričom máme na pamäti hodnoty súvisiace so životným prostredím a spoločnosťou vrátane prírody a biodiverzity. Ročne vyťažíme približne 1 – 2 % našej lesnej plochy, pričom za každý zoťatý strom vysadíme štyri sadenice. Obnova je v skutočnosti zakotvená vo fínskom zákone o lesníctve z roku 1886, ktorý je najstarším zákonom svojho druhu na svete.

Udržateľné lesníctvo vytvára dlhodobé pracovné miesta pre milióny ľudí. V severnej Európe dokáže jedno pracovné miesto v lesníctve v rámci hodnotového reťazca vygenerovať tri alebo aj viac ďalších pracovných miest.
 
Naším zámerom je prispieť prostredníctvom svojich výrobkov a postupov k duševnej pohode ľudí. Snažíme sa minimalizovať vplyv svojej činnosti a svojich výrobkov na životné prostredie počas celého ich životného cyklu, od získavania surovín, cez výrobu a spotrebu, až po likvidáciu. Dosahujeme to v spolupráci s našimi dodávateľmi, zákazníkmi, obchodnými partnermi a spotrebiteľmi.

HOSPODÁRSKA ZODPOVEDNOSŤ
Katrin napomáha hľadať optimálne riešenia na zvýšenie produktivity, zníženie nákladov a minimalizovanie neprítomnosti z dôvodu choroby.

ENVIRONMENTÁLNA ZODPOVEDNOSŤ
Katrin znižuje v každej etape svojej činnosti a počas celého životného cyklu výrobku záťaž na životné prostredie.

SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ
Vytvárame duševnú pohodu na pracovisku, v miestnych komunitách aj v celej spoločnosti a hlásime sa ku globálnym princípom udržateľnosti. Zodpovedným správaním sa k svojim zamestnancom a spoločnosti dokážeme zlepšiť kvalitu života našich akcionárov.

Prečítajte si ďalšie informácie o skupine Metsa na tomto odkaze (English) >​