Katrin främjar ansvarstagande affärsverksamhet

Som en del av Metsä Tissue, ett företag i Metsäkoncernen, är hållbarheten en del av allt vi gör på Katrin. 

  1. Vi har förbundit oss till att följa de internationella principerna för hållbar utveckling och kräver alltid etiska arbetsmetoder.
  2. Vi tar hänsyn till de sociala och ekonomiska konsekvenserna samt miljökonsekvenserna av hela vår verksamhet.

Vi säkrar en hållbar skogsavverkning som tar hänsyn till både miljövärden och sociala värden, inklusive naturen och den biologiska mångfalden. Av våra skogsområden avverkas skogen årligen ungefär 1–2 procent och vi planterar fyra nya plantor per varje fälld stam. Faktum är att den finländska skogslagen från 1886, den äldsta skogslagen i hela världen, kräver förnyelse av skogen.

Hållbart skogsbruk skapar långvariga jobb för miljontals människor. I norra Europa kan ett jobb inom skogsindustrin generera tre eller fler ytterligare arbetstillfällen i värdekedjan.
 
Vårt mål är att bidra till människornas välbefinnande genom våra produkter och praxis. Vi strävar efter att minimera miljökonsekvenserna av vår verksamhet och våra produkter genom hela livscykeln – från anskaffning av råmaterial, produktion och konsumtion samt hela vägen till avyttring. Detta gör vi i samarbete med våra leverantörer, kunder, affärspartner och konsumenter.

EKONOMISKT ANSVARSTAGANDE
Katrin hjälper dig att hitta de optimala lösningarna som ökar produktiviteten, minskar kostnaderna och minimerar sjukfrånvaron.

MILJÖANSVAR
Katrin minskar miljöbelastningen under varje steg i verksamheten och genom produkternas livscykel.

SOCIALT ANSVARSTAGANDE
Vi genererar välfärd på arbetsplatsen, i lokala gemenskap och i samhället i stort och vi har förbundit oss till de globala principerna för hållbar utveckling. Genom att ta ansvar för våra anställda och för samhället, kan vi förbättra livskvaliteten för våra aktieägare.